training & coaching across cultures

Migracje i uchodźco | Prezentacja w formie kwizu nt. migracji i uchodźców

Migracje i uchodźco | Presentacja

Trzy możliwości stały zawsze przed człowiekiem, ilekroć spotkał się z Innym: mógł wybrać wojnę, mógł odgrodzić się murem, mógł nawiązać dialog.(…) W mitach wielu plemion i ludów zawarte jest przekonanie, że ludźmi jesteśmy tylko my – członkowie naszego klanu, naszej społeczności, a Inni, wszyscy Inni, są podludźmi albo w ogóle ludźmi nie są. (…)

Ryszard Kapuściński – „Ten Inny”

Informacje nt. migracji i uchodźctwa | Pytania

Migracje i uchodźco… Kryzys migracyjny w Europie… Uchodźcy w Polsce… – Prezentacja w formie kwizu nt. migracji i uchodźców pokazuje fakty, definicje oraz liczby i odpowiada na następujący pytania:

  • Kim jest migrant/migrantka?
  • Ilu uchodźców jest na całym świecie?
  • Jaki kraj przyjmuje najwięcej uchodźców przybywających z Syrii?
  • Ilu obecnie jest syryjskich uchodźców na świecie?
  • Kto ucieka do Unii Europejskiej?
  • Kto ucieka do Polski?
  • Jaką pomoc dostaje osoba starająca się o status uchodźcy?
  • Jak możesz pomoć migrantom i ochodźcom?

 

Migracje i uchodźco | Presentacja

Zobaczyć na Slideshare 

 

Migracje i uchodźco: Więcej informacje

Uchodźcy w Polsce. Więcej wiedzy, mniej strachu. INFORMATOR – Maciej Czarnecki, Mariusz Jałoszewski, Tomasz Kwaśniewski 18.09.2015 | Gazeta Wyborcza

Gazeta Refugee.pl | Fundacja REFUGEE.PL


Mię­dzy Innymi

Warsz­taty Edu­ka­cji Mię­dzy­kul­tu­ro­wej „Mię­dzy Innymi” to warsz­taty dla stu­den­tek i stu­den­tów kie­run­ków peda­go­gicz­nych opra­co­wane przez doświad­czony zespół tre­ne­rów i tre­ne­rek pro­gramu Era­smus+ Mło­dzież i Polsko-Niemieckiej Współ­pracy Mło­dzieży. Ich celem jest roz­wi­nię­cie kom­pe­ten­cji mię­dzy­kul­tu­ro­wych stu­den­tek i stu­den­tów oraz przy­go­to­wa­nie ich do peł­nie­nia roli mul­ti­pli­ka­to­rek i mul­ti­pli­ka­to­rów wie­dzy i postaw zwią­za­nych z edu­ka­cją mię­dzy­kul­tu­rową wśród róż­nych grup młodzieży.

Między Innymi Warsztaty Edukacji Międzykulturowej „Między Innymi”

Między Innymi na facebooku

LEXICON

lexicon supports and empowers individuals, teams and organizations operating in an intercultural context.

lexicon offers seminars, workshops and training courses as well as coaching of individuals and teams.

lexicon helps to develop and improve intercultural communication and competence.